Tom VIII - Czarnówko - Część 2 PDF Drukuj

(Czarnówko, stan. 5. Starożytne cmentarzyska na Pomorzu. Część 2)gemina08

 

Jan SCHUSTER

CZARNÓWKO, stan. 5. Osiem grobów okazałych – narodziny nowych elit w II wieku po Chr. w basenie Morza Bałtyckiego
(red. J. Andrzejowski)

 

Muzeum w Lęborku
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Lębork-Warszawa 2018
242 s.
ISSN 1426-3998
ISBN 978-83-929977-1-9 (Muzeum w Lęborku)
ISBN 978-83-943543-5-0 (Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica)
ISBN 978-83-60099-89-6 (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)

 

Czarnówko, gm. Nowa Wieś Lęborska, pow. lęborski, woj. pomorskie, stan. 5

Czarnówko koło Lęborka to największe cmentarzysko – a właściwie: cmentarzyska – z późnej starożytności nie tylko na ziemiach polskich, ale i w całej Europie Środkowej. Stanowisko odkryto w 1972 roku i niemal w całości zbadano wykopaliskowo w latach 1973–2000 oraz 2008–2013. Prace wykopaliskowe, choć na znacznie mniejszą skalę, wznowiono w roku 2015, po przypadkowym odkryciu grobu daleko poza znanym dotychczas zasięgiem nekropoli – trwają one do dziś…

Ogromna większość grobów pochodzi z czasów od wczesnej epoki żelaza po młodszy okres wpływów rzymskich i wiąże się z nekropolami kultur pomorskiej, oksywskiej i wielbarskiej. Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica patronuje projektowi opracowania monografii tego stanowiska, realizowanemu w Muzeum w Lęborku.

W drugiej części monografii Czarnówka znajdziemy prezentację i analizę ośmiu grobów tzw. okazałych, kryjących pochówki przedstawicieli miejscowych elit z przełomu II i III wieku n.e. Zmarłym towarzyszyły spektakularne importy rzymskie, m.in. słynny już rzymski kocioł ze stopu miedzi z ataszami w kształcie głów Swebów, bursztynowa przęślica czy tkanina jedwabna – pierwszy pewnie zidentyfikowany wyrób z tego surowca odkryty na terenie Barbaricum. Opisane groby znajdują swoje odpowiedniki na innych terenach środkowej i północnej Europy, co dało podstawę do wydzielenia kolejnego horyzontu grobów „książęcych” z okresu wpływów rzymskich, nazwanego horyzontem Öremölla-Czarnówko.

Publikację wydano w ramach projektu Blask kruszcu i pokusy Rzymu. Groby okazałe z okresu wpływów rzymskich na nekropoli w Czarnówku, zrealizowanego przez Muzeum w Lęborku z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz ze środków Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Równocześnie tom ten ukazał się w jęz. niemieckim, jako wolumin XIX/2 serii Monumenta Archaeologica Barbarica.


logo-NID_1 Logo-ML-male
logo_mkidn logo_PMA