Monumenta Archaeologica Barbarica Tom XXI PDF Drukuj

Magdalena MĄCZYŃSKA, Ireneusz JAKUBCZYK, Agnieszka URBANIAK21babidol

 

BABI DÓŁ-BORCZ. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur mit Steinkreisen und Grabhügeln aus Pommern
(red./Hrsg. J. Andrzejowski, A. Cieśliński, K. Skóra)

 

Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Warszawa-Gdańsk 2021

248 s.

ISSN 1426-3998

ISBN 978-83-66210-19-6 (Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)

ISBN 978-83-962807-2-5 (Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica)

ISBN 978-83-956473-1-8 (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku)

 

(PL) Położone we wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego cmentarzysko kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu należy do nekropoli kultury wielbarskiej z kurhanami i kręgami kamiennymi typu Odry-Węsiory-Grzybnica. Jest ona pierwszym w pełni rozpoznanym wykopaliskowo cmentarzyskiem tego typu, dzięki czemu możliwe było wiarygodne określenie czasowych ram jego funkcjonowania: od stadium B2b do stadium C1a w ramach systemu chronologii względnej okresu wpływów rzymskich (lata od ok. 110/120 do ok. 210/220 n.e.). Monografia cmentarzyska zawiera kompletny katalog obiektów i znalezisk z tego okresu wraz z ich analizą kulturowo-chronologiczną oraz wyniki analiz specjalistycznych.

Publikację wydano w ramach projektu Babi Dół-Borcz. Cmentarzysko kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu – monograficzna publikacja, zrealizowanego przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz ze środków Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Nadleśnictwa Kolbudy.

Równocześnie tom ten ukazał się w jęz. polskim, jako wolumin IX serii pobocznej Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina.

 

(DE) Das Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Babi Dół-Borcz im Ostteil der Kaschubischen Seenplatte gehört der Gruppe der Nekropolen mit Grabhügeln und Steinkreisen vom Typ Odry-Węsiory-Grzybnica an. Bei diesem Objekt handelt es sich um das erste vollständig ausgegrabene Gräberfeld dieses Typs, was seine Belegungszeit von der Stufe B2b bis C1a im Rahmen der relativen Chronologie der römischen Kaiserzeit (von etwa 110/120 bis etwa 210/220) glaubwürdig bestätigen lässt. Die Monographie enthält den vollständigen Katalog der Funde und Befunde, deren chronologische Auswertung und Kulturzugehörigkeit sowie die Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Untersuchungen. 

Die Publikation erfolgte im Rahmen des Projektes Babi Dół-Borcz. Das Gräberfeld der Wielbark-Kultur mit Grabhügeln und Steinkreisen in Pommern – monographische Publikation erschienen, das in der Archäologischen Fakultät der Universität Warszawa mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für Kultur- und Nationalerbe (innerhalb des Programms Kulturerbe, Priorität Bodendenkmalpflege des Nationalerbe-Instituts), des Archäologischen Museums in Gdańsk und der Oberfösterei Kolbudy. 

Die Publikation erscheint gleichzeitig in polnischer Sprache als Band IX der Reihe Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina.


 

Maria KORDOWSKA, Katarzyna KOWALSKA

ŁĘGONICE MAŁE, Site II. A Cemetery of the Przeworsk Culture on the Lower Pilica River
(red./edited by J. Andrzejowski)

(wersja cyfrowa na CD / digital edition on CD)

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
Warszawa 2018
190 s./p.
ISSN 1426-3998
ISBN 978-83-60099-91-9 (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
ISBN 978-83-943543-6-7 (Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica)

(PL) Łęgonice Małe, gm. Odrzywół, pow. przysuski, woj. mazowieckie, stan. II

Cmentarzysko na stan. II w Łęgonicach Małych jest jednym z wielu stanowisk kultury przeworskiej, tworzących lo­kalne skupienie w dorzeczu dolnej Pilicy, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie współczesnej mu nekropoli na stan. I w Łęgonicach Małych. Badania wykopaliskowe prowadziła tu latach 1965 i 1967 Teresa Liana z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Na zbadanym w całości, częściowo jednak zniszczonym cmentarzysku odkryto niespełna 60 grobów, wyłącznie ciałopalnych, popielnicowych i jamowych. Zmarłych grzebano tu od około przełomu II i I wieku p.n.e. (faza A2) po 1. połowę II wieku n.e. (faza B2b). Charakterystycznym elementem nekropoli jest na­syp ziemny, który przykrywał jej główną, północno-wschodnią część. Wkopano weń pojedynczy, najmłodszy pochówek, datowany na młodsze stadium fazy B2.

Publikację wydano w ramach projektu Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą - monografia, zrealizowanego przez Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz ze środków Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Równocześnie tom ten ukazał się w wersji drukowanej w jęz. polskim, jako wolumin VII serii pobocznej Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina.

(EN) Łęgonice Małe, Commune Odrzywół, Przysucha County, Mazowieckie Voivodeship, site II

Cemetery on site II at Łęgonice Małe belongs to a local concentration of sites of the Przeworsk Culture on the lower Pilica River. It is located in the immediate vicinity of the contemporary cemetery at Łęgonice Małe, site I. In 1965 and 1967, Teresa Liana from the State Archaeological Museum in Warsaw excavated here the whole area of a partially destroyed grave field. Only 60 graves were discovered here, exclusively urned and unurned cremation burials. The dead were buried here from the turn of the 2nd and 1st cent. BC (phase A2) up to the first half of the 2nd cent. AD (phase B2b). A characteristic element of the cemetery is an earth bank, which covered its main north-eastern part. A single burial dug into this earth bank dated the end of the cemetery to the younger stage of phase B2.

The book was published as part of the project Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą – monografia, implemented by the State Archaeological Museum in Warsaw with funding from the Ministry of Culture and National Heritage (programme Dziedzictwo kulturowe. Ochrona zabytków archeologicznych) and the Regional Council of the Mazovia Voivodeship.

At the same time, the monograph appeared in Polish, as vol. VII of the Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina.
Pełna wersja książki do ściągnięcia /
Vollversion des Buches zum Herunterladen: