Monumenta Archaeologica Barbarica Tom VIII PDF Drukuj
Krystyna HAHUŁA, Ryszard WOŁĄGIEWICZ08grzybnica

Grzybnica. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur mit Steinkreisen in Pommern
(red. W. Nowakowski)
Muzeum w Koszalinie
Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Warszawa-Koszalin 2001
184 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 83-912470-2-3
 
Grzybnica, gm. Manowo, pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie.
 
Nekropola kultury wielbarskiej (stan. 1) badana była w latach 1974–1986 przez Ryszarda Wołągiewicza. Położone w gęstym lesie rozpoznane zostało tylko częściowo. Odkryto tu pięć kręgów kamiennych, dwa kurhany, bruki i wieńce kamienne oraz ponad 100 obiektów, z których większość to groby ciałopalne i szkieletowe. Stanowisko założono w drugiej połowie I w. n.e., a najpóźniejsze obiekty ze stanowiska datowane są na przełom III i IV wieku n.e. Konstrukcje kamienne z Grzybnicy podobne są do założeń skandynawskich, znanych przede wszystkim z Gotlandii i środkowowschodniej Szwecji. Te ścisłe analogie pozwalają przypuszczać, że nekropolę założyli przybysze z północy, być może jakiś odłam skandynawskich Gotów.  Więcej informacji znajdziesz w monografii stanowiska.

Grzybnica-01 Grzybnica-02 Grzybnica-03
Grzybnica-04 Grzybnica-05 Grzybnica-06