Decyzja 2019 PDF Drukuj


Decyzja o przyznaniu „Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów” z dnia 4 czerwca 2019 roku


Kapituła Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów (dalej SiMGD) przy „Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica” stwierdza co następuje:


Po przeanalizowaniu nadesłanych wniosków Kapituła SiMGD podjęła decyzję o przyznaniu stypendium na 2019 rok Panu mgr. Sebastianowi Chrupkowi, doktorantowi Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.


Uzasadnienie:

1. Kandydat i złożone przez Niego dokumenty spełniły wszelkie wymagania formalne i merytoryczne SiMGD.

2. Projekt badawczy Pana mgr. Sebastiana Chrupka jest ściśle związany z Jego pracą doktorską; dotyczy studiów nad relacjami kulturowymi ludności dzisiejszego Pomorza ze Skandynawią około przełomu er i procesu krystalizacji kultury wielbarskiej. Projekt Pana mgr. Chrupka zyskał poparcie promotora, dr hab. Adama Cieślińskiego, wybitnego znawcy problematyki kultury wielbarskiej..

3. Możliwość pracy w Centrum Archeologii Bałtyckiej i Skandynawskiej w Szlezwiku i w Uniwersytecie im. Albrechta w Kilonii pozwoli kandydatowi nie tylko na studia stricte archeologiczne, ale – co może nawet ważniejsze – na poddanie swoich koncepcji badawczych pod dyskusję i ocenę ze strony archeologów specjalizujących się w archeologii późnej starożytności w basenie Morza Bałtyckiego, a więc obszarze kluczowym dla projektu mgr. S. Chrupka.

4. Kandydat ukończył studia z wyróżnieniem, w roku 2018/2019 uzyskał stypendium dla najlepszych doktorantów, uczestniczył w kilku międzynarodowych konferencjach archeologicznych (z referatami), jest też autorem dwóch artykułów przyjętych do druku w czasopismach recenzowanych.

5. Kandydat udokumentował odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego.

 

Członkowie Kapituły składają stypendyści gratulacje i życzą owocnej realizacji przedłożonego projektu.